Värdering av verksamheten

Vi utför värdering av företag, ofta i samband med överlåtelser. En anledning till att värdera ditt bolag inför en försäljning är möjligheten att maximera verksamheten, för ett så gynnsamt pris som möjligt.

Fler anledningar att värdera ditt bolag genom HRF Förmedling:

  • För ökad trygghet vid förändring av kompanjonskap. Om du exempelvis ska bli delägare eller köpa ut din affärspartner. Då bidrar vi med en oberoende bolagsvärdering.

  • Vid köp av verksamhet förser vi dig med en marknadsmässig analys av vad just den verksamheten är värd vid just det köptillfället.

  • Inför låntagande eller delfinansiering behövs ett korrekt värderingsunderlag, för att banken ska kunna bedöma vilken belåningsgrad som är aktuell.

  • Du får ökad insikt om ditt företags starka och svaga punkter finansiellt. Och därmed även en indikation i förhållandet till andra verksamheter på marknaden.

  • En planerad och genomtänkt försäljning är oftast mest gynnsam. Där ingår en korrekt företagsvärdering.

Vilken metod passar bäst för att värdera ditt företag?

Vilken metod som bör användas vid värdering av bolag beror på en mängd faktorer. Vi på HRF Förmedling prövar detta enskilt från fall till fall utifrån omständigheter, beställarens önskemål om fördjupningsområden och så vidare.

Alla företag är unika. De teoretiska beräkningarna bygger på historiska – icke exakta värden, resultat och balansräkningar som ska justeras samt antaganden om framtida ekonomiska utfall. Detta sammantaget leder fram till ett värde som inte kan anses exakt, utan ska ses som en god fingervisning om värdet på rörelsen.

De två vanligaste värderingsmetoderna är substansvärdemetoden och avkastningsmetoden. Substansvärdemetoden används oftast för att ange ett ungefärligt värde, ett jämförelsevärde. Aktuella tillgångar som finns i företaget värderas. Exempelvis immateriella tillgångar som patent, varumärken och goodwill, samt inventarier och bolagstillgångar. Utgångspunkten är att rörelsen fortsätter att drivas som den gör vid värderingstillfället. Denna metod tittar inte på potential, effektivitet och dylikt.

Avkastningsmetoden bortser från tillgångar och skulder. Fokus ligger istället på de värden som rörelsen skapar med dessa tillgångar och skulder. Företagets värde beräknas som ett nuvärde av framtida avkastning. Metoden bygger på kvalificerade antaganden om framtida resultat. Underlaget för dessa antaganden bygger bland annat på studier av tidigare års balans- och resultaträkningar.

Hjälp att sälja?
Prata med våra mäklare

Få hjälp från våra kunniga och professionella mäklare